ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Posted byborgias-art30/08/20200 Comment(s)

Η ΣΧΟΛΗ ΕΙΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Από τον Ιούλιο 2020  η Σχολή ‘’ΒΟRGIAS’’ έχει μεταβληθεί από προσωπική επιχείρηση
σε ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε).

Ο Ιωάννης Βοργίας είναι το ομόρρυθμο μέλος, έχοντας το 51 % και εξακολουθεί να έχει
 την ευθύνη της  διοίκησης της Σχολής.

Ετερόρρυθμο μέλος με το 49 % είναι η Δήμητρα Σοφιανού.

Η Σχολή με το νέο της νομικό σχήμα προσβλέπει σε μια επιπλέον Ανάπτυξη και θέλει να αντανακλά
ακόμα μεγαλύτερη Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη στα μάτια των, με αυτήν, συναλλασσόμενων.

Το νέο νομικό σχήμα συνεχίζει, δίχως καμία μεταβολή, όλες τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες
και αναλαμβάνει την υποχρέωση επίλυσης κάθε εκκρεμότητας ή υποχρέωσης προς και από κάθε τρίτον.

Διαρκής Στόχος της Σχολής παραμένει, τόσο,  η διαρκής Ανάπτυξη και Πρωτοπορία στο χώρο των εικαστικών Τεχνών,
όσο και η δυνατότητα της μέγιστης κοινωνικής Αντίληψης. 

Leave a Comment